AOW Nieuws

posted in: AOW | 0

Het Laatste Nieuws Van De AOW Lobby Club

Updated with letter to members March 2010.


Als resultaat van de meer dan 200 submissions die dit jaar naar de Parlementaire Commissie in Nederland zijn gestuurd hebben we eind Juni het volgende bericht uit Nederland ontvangen.

Nota wisseling van het Verdrag inzake de Sociale Zekerheid tussen de Regering van Nieuw Zeeland en Nederland.

In een verslag van de Tweede Kamer aan de Minister van Sociale Zaken verwijzen de fracties van de CDA PvdA en de SP naar een rapport van het Nieuw Zeelandse Ministerie van “Social Development” waarin wordt vermeld dat Nieuw Zeeland de sociale zekerheidslasten niet proportioneel verdeelt.

Daarbij wordt geconstateerd dat een aantal landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland om deze reden geen verdrag met Nieuw Zeeland aangaan.

Verder signaleren de bovengenoemde fracties dat Nieuw Zeeland bezig is om de Superannuation voor 100% exporteerbaar te maken ongeacht of er wel dan niet een verdrag met het woonland bestaat.

De fracties vragen daarom de regering Nieuw Zeeland te verzoeken om het verdrag te herzien en een systematiek in te voeren die de lasten proportioneel verdeelt.

Met betrekking tot het bovenstaande is de Nederlandse Minister J.P.H Donner bereid om samen met de Nieuw Zeelandse regering na te gaan of er aanleiding bestaat om de verdrag -afspraken te veranderen.

De Minister zal verder ook inlichtingen inwinnen bij de landen die geen verdrag hebben afgesloten met Nieuw Zeeland wat betreft
hun verdragsrelatie met Nieuw Zeeland.

Minister Donner beloofde de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk over een en ander op de hoogte te brengen.

Aan mensen die een z.g. ‘Submission’ zonden aan de Select Committee met betrekking tot de export van de N.Z. Superannuation (NZS) wordt gelegenheid gegeven om hun Submission op 29 Juli a.s. in Wellington persoonlijk te ondersteunen. Over de uitslag hiervan zal het voorlopig bestuur van de AOW Lobby Club haar leden t.z.t. verder inlichten.

De lezers die vinden dat er meer gedaan moet worden om de “dollar for dollar deduction” van het AOW pensioen te veranderen, kunnen zich aansluiten bij onze AOW Lobby Club.

Get in Touch


Verdere informatie over uitbetaling van N.Z. Superannuation in het buitenland, kunt U vinden op de website www.greens.org.nz/node/20869

Follow Jon Strong:

Latest posts from

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *