“En toen was ik mijn Nederlanderschap kwijt” | Nationale ombudsman

posted in: Nederlanderschap | 4

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar aanleiding van een klacht van een echtpaar dat door het aannemen van een andere nationaliteit hun Nederlanderschap kwijtraakte. Dit hadden zij nooit gewild. Hun klacht is dat de overheid hierover onvoldoende informatie verstrekt.

King opens Rijksmuseum’s Late Rembrandt exhibit – NL Times

posted in: Links | 0

KING OPENS RIJKSMUSEUM’S LATE REMBRANDT EXHIBIT Posted on Feb 12, 2015 by Taneli Savela Rembrandt exhibition in the Rijksmuseum (Photo: rijksmuseum.nl / Erik Smits) King Willem-Alexander opened the Late Rembrandt exhibition in the Rijksmuseum in Amsterdam Thursday morning. The major … Continued

News Regarding Dutch Nationality

posted in: Nederlanderschap | 2

Wellington, 20 September 2011

This letter aims to inform you about the recent changes in the Dutch nationality law and how this may affect you.

Will your Dutch citizenship status change as per 1 April 2013?

A number of important changes in the Dutch nationality law will come into effect on 1 April 2013. To make possible consequences of these changes known to the Dutch citizens in New Zealand, the Netherlands embassy will organize information evenings in Christchurch, Wellington and Auckland.

Besides the subjects mentioned below the so-called option procedure for ‘latent Dutch’ (born prior to 1985 of a Dutch mother and a non-Dutch father) will also be clarified.
The evenings will also be used to provide you with a preview on new draft law changes, which are likely to become applicable from 1 April 2013.

Nieuws omtrent Nederlanderschap

posted in: Nederlanderschap | 0

Wellington, 20 september 2011

Deze brief bevat mededelingen met betrekking tot het Nederlanderschap, en hoe dat mogelijkerwijs betrekking heeft op u.

Gaat er op 1 april 2013 iets veranderen aan uw Nederlanderschap?

Per 1 april 2013 wordt een aantal belangrijke wijzigingen in de Nederlandse nationaliteitswet van kracht. Om meer bekendheid te geven aan de eventuele gevolgen hiervan voor de Nederlanders in Nieuw-Zeeland, organiseert de Nederlandse ambassade informatieavonden in Christchurch, Wellington en Auckland.

Naast onderstaande onderwerpen zal ook de zogenaamde optieregeling ‘latente Nederlanders’ (geboren voor 1985 uit Nederlandse moeder en niet-Nederlandse vader) worden toegelicht. Daarnaast wordt een vooruitblik gegeven op concept-wetswijzigingen die op dit moment worden voorbereid en die waarschijnlijk per 1 april 2013 van kracht zullenworden.

Op de homepage van www.netherlandsembassy.co.nz vindt u een link naar uitgebreidere informatie en het registratieformulier om een van de volgende avonden bij te wonen: Christchurch 16 november, Wellington 17 november en Auckland 8 december 2011

Mededeling voor oud-Nederlanders die als meerderjarige voor 1 april 2003 vrijwillig een andere nationaliteit hebben aangenomen

In beginsel geldt dat iedere Nederlander die vrijwillig de nationaliteit van een ander land aanneemt het Nederlanderschap verliest.

Sinds 1 april 2003 is een wettelijke regeling van kracht waarbij in uitzonderlijke gevallen personen toch Nederlander blijven wanneer ze na 1 april 2003 een andere nationaliteit aan hebben genomen.

Indien u echter vóór 1 april 2003 de Nederlandse nationaliteit hebt verloren, terwijl u feitelijk wel aan één van de geldende uitzonderingen voldeed, heeft de wetgever een tijdelijke voorziening (optie procedure) getroffen zodat u alsnog het Nederlanderschap terug kunt krijgen. Deze optie-mogelijkheid vervalt op 1 april 2013.

Mededeling voor bi-patride Nederlanders (dual citizens)

Vanaf 1 april 2003 geldt dat u automatisch het Nederlanderschap verliest, als u na het bereiken van de meerderjarigheid (18) naast het Nederlanderschap ten minste één en dezelfde vreemde nationaliteit bezit én tien jaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden en buiten de Europese Unie verblijft.

Het verlies van het Nederlanderschap kunt echter u voorkomen door:
  • ten minste één jaar hoofdverblijf te hebben in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten dan wel in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is; of
  • tijdig, dus vóór de termijn van tien jaar afloopt, een geldig Nederlands paspoort of bewijs van Nederlanderschap verstrekt te hebben gekregen.

Op de dag dat het paspoort of bewijs van Nederlanderschap is afgegeven, of vanaf het moment dat u niet langer binnen het Koninkrijk der Nederlanden of de Europese Unie uw hoofdverblijf heeft, begint een nieuwe termijn van tien jaar te lopen.

Het verlies van het Nederlanderschap per 1 april 2013 geldt ook voor personen die mogelijk thans niet beseffen dat zij (nog) Nederlanders zijn: Nederlanders die zelfstandig op minderjarige leeftijd genaturaliseerd zijn (dus niet voorkomen op de naturalisatiepapieren van één van de ouders) hebben mogelijkerwijs hun Nederlanderschap behouden.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
PSIS House – 10th Floor
Corner Featherston and Ballance Streets
PO Box 840
Wellington 6140
New Zealand Tel (+64) 04 4716390
Fax (+64) 04 4712923

AOW Nieuws

posted in: AOW | 0
Het Laatste Nieuws Van De AOW
Lobby Club

Updated with letter to members March 2010.


Als
resultaat van de meer dan 200 submissions die dit jaar naar de Parlementaire
Commissie in Nederland zijn gestuurd hebben we eind Juni het volgende bericht
uit Nederland ontvangen.

Nota
wisseling van het Verdrag inzake de Sociale Zekerheid tussen de Regering van
Nieuw Zeeland en Nederland.

In een
verslag van de Tweede Kamer aan de Minister van Sociale Zaken verwijzen de
fracties van de CDA PvdA en de SP naar een rapport van het Nieuw Zeelandse
Ministerie van “Social Development” waarin wordt vermeld dat Nieuw Zeeland de
sociale zekerheidslasten niet proportioneel verdeelt.

Daarbij
wordt geconstateerd dat een aantal landen zoals Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland om deze reden geen verdrag met Nieuw Zeeland aangaan.

Verder
signaleren de bovengenoemde fracties dat Nieuw Zeeland bezig is om de
Superannuation voor 100% exporteerbaar te maken ongeacht of er wel dan niet een
verdrag met het woonland bestaat.

De
fracties vragen daarom de regering Nieuw Zeeland te verzoeken om het verdrag te
herzien en een systematiek in te voeren die de lasten proportioneel verdeelt.

Met
betrekking tot het bovenstaande is de Nederlandse Minister J.P.H Donner bereid
om samen met de Nieuw Zeelandse regering
na te gaan of er aanleiding bestaat om de verdrag -afspraken te veranderen.

De
Minister zal verder ook inlichtingen inwinnen bij de landen die geen verdrag
hebben afgesloten met Nieuw Zeeland wat betreft
hun verdragsrelatie met Nieuw Zeeland.

Minister
Donner beloofde de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk over een en ander op de
hoogte te brengen.

Aan
mensen die een z.g. ‘Submission’ zonden
aan de Select Committee met betrekking tot
de export van de N.Z. Superannuation (NZS) wordt gelegenheid gegeven om
hun Submission op 29 Juli a.s. in Wellington persoonlijk te ondersteunen. Over
de uitslag hiervan zal het voorlopig bestuur van de AOW Lobby Club haar
leden t.z.t. verder inlichten.

De
lezers die vinden dat er meer gedaan moet worden om de “dollar for dollar
deduction” van het AOW pensioen te veranderen, kunnen zich aansluiten bij onze
AOW Lobby Club.

Get in Touch


Verdere informatie over
uitbetaling van N.Z. Superannuation in het buitenland, kunt U vinden op de website
www.greens.org.nz/node/20869

Forum meeting 240210 letter to members

Forum meeting 240210 letter to members