Het aanvragen van een Nederlands paspoort in Nieuw Zeeland vanaf 1 oktober 2015

Nederlanders in Nieuw Zeeland worden eraan herinnerd dat het aanvragen van een nieuw Nederlands paspoort vanaf 1 oktober 2015 alleen mogelijk is bij de Ambassade in Wellington. Vanaf die datum kan dat niet meer in Auckland en Christchurch. In 2014 informeerde de Ambassade al u reeds hierover per bijeenkomsten met de Nederlandse gemeenschap, nieuwsberichten, brieven aan verenigingen en sociale media.

De nieuwe situatie zal gevolgen hebben voor veel Nederlanders verspreid over Nieuw Zeeland. Om hieraan tegemoet te komen zal een aantal nieuwe maatregelen van pas komen:

Geldigheidsduur paspoort

Sinds maart 2014 hebben nieuwe paspoorten, aangevraagd door meerderjarigen, een geldigheidsduur van 10 jaar. Die hoeven dus niet elke 5 jaar vernieuwd te worden. De geldigheidsduur van pasporten uitgereikt aan personen jonger dan 18 jaar blijft 5 jaar.

Aanvragen in Nederland:

Het aantal gemeenten waar u in Nederland een nieuw paspoort kunt aanvragen, ook al woont u in het buitenland, is uitgebreid. Indien u een nieuw paspoort nodig heeft en Nederland bezoekt is het handig om van die gelegenheid gebruik te maken. Er is zelfs een paspoortloket op Schiphol waar u terecht kunt op afspraak. Let wel, bij het aanvragen van een paspoort heeft u vaak aanvullende documenten nodig. Welke, dat kunt u vooraf het beste navragen bij die gemeente.

Wees snel

Nederlanders in Nieuw Zeeland die ver van Wellington wonen en van wie het paspoort verloopt in 2015 of begin 2016, kunnen het beste een nieuw paspoort aanvragen vóór augustus 2015. Wacht beter niet te lang want de kans is groot dat u aanvullende documentatie nodig heeft. Het kost soms tijd om die te vergaren. Denk aan een geboorteakte, huwelijksakte, documenten uit Nederland of andere landen waar u of uw familie voorheen woonde. De Ambassade kan alleen volledige aanvragen aannemen.

Dubbele nationaliteit

Indien u zowel de Nederlandse als de Nieuw Zeelandse nationaliteit heeft (dat kan in een aantal uitzonderingen) of u hebt meer dan 2 nationaliteiten, dan is het van groot belang dat u uw paspoort telkens binnen 10 jaar vernieuwt. Als u dat niet doet is er het risico dat u de Nederlandse nationaliteit verliest. Wees daarom op tijd, minstens 3 maanden voor afloop van die 10 jaren termijn.

Bewijs van Nederlanderschap (behoud of bezit)

Als u geen Nederlands paspoort nodig heeft om op reis te gaan omdat u ook een Nieuw Zeelands paspoort heeft, dan kunt u overwegen een bewijs van Nederlanderschap aan te vragen. Dat kunt u ook schriftelijk bij de Ambassade aanvragen. Let wel, het is geen identiteits- of reisdocument.

Hebt u vragen? Stuur die graag aan [email protected] of bezoek onze website www.netherlandsembassy.co.nz

Dutch passport applications in New Zealand as from 1 October 2015

Dutch citizens in New Zealand are kindly reminded that from 1 October 2015 it will only be possible to apply for a Dutch passport at the Embassy in Wellington. From that date on it will not be possible anymore in Auckland and Christchurch.  In 2014 the Embassy already distributed information on this subject via meeting with the Dutch community, newsletters, letters to Dutch clubs and social media.

The new situation will have an impact for many Dutch people around New Zealand. However, a number of new developments can be helpful:

Validity period of passport:

Since March 2014 new passports, applied for by adults, will have a validity of 10 years, so that they don’t need to be renewed every 5 years. The validity of passports issued to persons younger than 18 will remain 5 years.

Apply in the Netherlands:

The number of municipalities in the Netherlands where you can apply for a new passport when living abroad has increased. So the advice is to use that opportunity if you need a new passport when visiting the Netherlands. There is even a passport desk at Schiphol, which can help you if you make an appointment in advance. Please be aware that in order to apply for a passport, even inside the Netherlands, you often need supporting documents. Please check this with the municipality in question.

Be quick:

For those Dutch citizens in New Zealand who live far from Wellington and whose passport expires in 2015 or beginning 2016, the advice is to apply for a new one before August 2015. Don’t wait too long. It is possible that you need supporting documentation which takes time to gather.  For example a birth certificate, marriage certificate, documents from the Netherlands or another country where you or your family lived before. Moreover, the Embassy can only accept complete applications.

Dual nationality

If you have both Dutch and New Zealand citizenship (which is possible in a number of exceptions) or if you have more than two nationalities, it is very important to always renew your passport within 10 years. If you don’t do this, you risk losing your Dutch nationality. For that reason it is very important to be on time, at least 3 months before the end of that 10-year term.

Certificate of Dutch nationality:

In case you don’t need a Dutch passport for travelling because you also have an New Zealand passport, please consider the possibility to apply for a Certificate of Dutch nationality. This document can be applied for in writing at the Embassy. But, it cannot be used for identification or travelling.
Questions? Please contact [email protected]  or visit our website www.netherlandsembassy.co.nz

Follow Jon Strong:

Latest posts from

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *