President Report July 2020

posted in: News, President's Report | 0

Tēnā koutou katoa, hello everyone, hallo allemaal,

Door alle ongewone omstandigheden, waarin het leek of de wereld even stil stond, lijkt het alsof we plotseling een grote sprong gemaakt hebben en nu is het ineens juli. Meer dan de helft van het jaar zit er alweer op. Dit betekent ook één jaar met de huidige committee; een jaar sinds ik in de grote schoenen van Albert ben gestapt en er zit nog zeker 6 jaar ruimte in om te groeien! Ik geef geen garantie dat ik die jaren helemaal in m’n eentje ga vullen maar voor nu blijf ik nog graag.

Juli is ook de maand van onze jaarvergadering – AGM. Deze wordt op Zaterdag 18 juli vanaf 4 uur ‘s middags gehouden in Holland House. Dat is het laatste weekend van de schoolvakantie maar aangezien de grenzen nog dicht zitten is dit natuurlijk een goede alternatief voor een Zaterdag middag activiteit. Fiji kan misschien de volgende vakantie weer.

Iedereen is welkom op onze AGM maar alleen huidige leden mogen stemmen. Dus kijk alstublieft goed of uw lidmaatschap up-to-date is. U kunt dat zien aan de adres label op het krantje of als u ‘het krantje’ elektronisch ontvangt dan is dit te vinden onderaan de email onder ‘Your Membership Details’. 

Na de AGM wilt U misschien blijven voor een gezellige avond met een drankje en maaltijd met erwtensoep en een broodje kroket @ $10. Voor de maaltijd kunt U zich opgeven bij Ineke, [email protected] of even bellen naar 021 1500250. Er worden ook kaartjes hiervoor verkocht op de markt op 11 juli. 

Dit jaar raken we een paar goede committee leden kwijt. Ieder heeft zo zijn eigen goede reden om op te stappen van het committee, maar wij zijn erg blij dat ze allemaal nog steeds actief in de club blijven.

Albert Ruijne, onze vorige President van 7 jaar, heeft wijselijk  besloten om het wat rustiger aan te gaan doen. Dit betekent minder ‘meetings’ voor Albert, maar hij zal nog steeds erg betrokken zijn bij de club en we zullen hem nog steeds regelmatig op de markt en andere evenementen in Holland House zien.

Bert Koppenaal is een paar maanden geleden uit onze committee gestapt om meer tijd met zijn familie in Hamilton door te brengen. Alhoewel hij plannen heeft naar Hamilton te verhuizen zal hij nog regelmatig op onze markt komen. Bert was voorheen onze Vice-President en ‘custodian’. Als er iets gerepareerd moest worden kwam Bert er aan met zijn gereedschap. Bert was (en is nog steeds) onze ‘Bob de Bouwer’.

Anneke van den Haak heeft de afgelopen twee jaar bij het committee gezeten. Als er iets genaaid of gezellig aangekleed moest worden was Anneke er bij betrokken. Anneke rolt graag haar mouwen op om mee te helpen. Anneke heeft beloofd dat ze dan ook nog steeds mee zal helpen bij de markt en evenementen.

Dus deze drie geweldige mensen moeten we dus kunnen vervangen met nieuwe verse committee leden. Hopelijk zal dit op de AGM op 18 juli gebeuren.

Gelukkig blijven de volgende mensen nog actieve committee leden: Owen Poelijoe (Vice-President), Ineke Knuvers (Secretary), Jackie Verwijmeren (Treasurer), Jon Strong (Editor, Membership en general IT ‘guru’), Christiaan Buijsers, Jose Harris, Malou Vermeer, Agnes  Irvine, Doug Balderston en ik zullen het nog even volhouden.

Ik heb het al eens eerder gezegd, maar het is belangrijk om nog eens te benadrukken dat alle committee leden vrijwilligers zijn die dit naast hun baan en druk familieleven doen. Sommigen hebben dit al vele jaren gedaan. Het is altijd moeilijk om vrijwilligers te vinden en sommige mensen zijn moeilijk te vervangen, maar vele handen maken licht werk. Dus als er iemand is die wat tijd aan onze club zou willen geven laat het ons alsjeblieft weten. Dit is de enige manier waarmee er een toekomst voor onze Nederlandse Club is.

De Auckland Nederlandse Club bestaat al 72 jaar en dit zetten we graag voort. Deze maand vieren we ook onze 20e markt verjaardag. Dus op 11 Juli wordt het een groot feest op onze eerste markt na de Corona Virus dus kom deze speciale gelegenheid gezellig met ons vieren. Wij kijken er naar uit om jullie allemaal in volle gezondheid te zien.

Over verjaardagen gesproken, van harte gefeliciteerd aan iedereen die de afgelopen maand weer een jaartje ouder is geworden. Felicitaties ook aan allen die een trouwdag of geboorte gevierd hebben. En natuurlijk ook voor allen die hun eindexamen (in Nederland) gehaald hebben. Het was een bijzonder eindexamen dit jaar maar vele vlaggen met tassen hangen weer buiten.

We leven ook mee met allen die een geliefde verloren hebben deze maand. Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Tot ziens, see you soon, ka kite anō,

Colette Nicholson

Tēnā koutou katoa, hello everyone, hallo allemaal,

Following these unprecedented times, in which the world seemed to stand still for a moment, it appears as if we have suddenly made a big leap and all of a sudden it is July. We are over halfway through the year. This also means one year with the current committee, a year since I stepped into Albert’s big shoes and there is still at least 6 years of growing space left! I do not guarantee that I will fill all those years up by myself though but for now I’m happy to stay.

July is also the month of our AGM. This will be held on Saturday 18 July from 4 pm at Holland House. That is the last weekend of the school holidays, but since the borders are still closed, this is of course a good alternative for a Saturday afternoon activity. Fiji can wait till the next school holidays.

Everyone is welcome at our AGM but only current members are allowed to vote. So please check if your membership is up to date. You can see that on the address label on ‘het krantje’ or if you receive ‘het krantje’ electronically it is at the bottom of your email under ‘Your membership details’.

This year we will lose some good committee members. They all have their own good reason to step down from the committee, but we are very happy they will all still remain active in the club.

Albert Ruijne, our previous President of 7 years, has wisely decided to slow down. This means fewer “meetings” for Albert but he will still be very involved with the club and we will still see him regularly at the market and other events at Holland House.

Bert Koppenaal left our committee a few months ago to spend more time with his family in Hamilton. Although he has plans to move to Hamilton, he will still come to our market regularly. Bert was previously our Vice President and “custodian”. When something had to be repaired, Bert came by with his tools. Bert was (and still is) our “Bob the Builder”.

Anneke van den Haak has served on the committee for the past two years. Anneke was involved when something had to be sewn or decorated. Anneke likes to roll up her sleeves to help. Anneke has promised that she will still help with the market and events.

So, we need to replace these three great people with new fresh committee members. Hopefully, we will be able to do this at the AGM on the 18th of July.

Fortunately, the following people remain active committee members: Owen Poelijoe (Vice-President), Ineke Knuuvers (Secretary), Jackie Verwijmeren (Treasurer), Jon Strong (Editor, Membership and general IT ‘guru’), Christiaan Buijsers, Jose Harris, Malou Vermeer, Agnes Irvine, Doug Balderston and I won’t give up yet.

I have said it before, but it is important to emphasize again that all committee members are volunteers who do this in addition to their job and busy family life. Some have been doing this for many years. It is always difficult to find volunteers and some people are difficult to replace, but many hands make light work. So, if there is anyone who would like to give some time to our club please let us know. This is the only way we can sustain a future for our Dutch Club.

The Auckland Dutch Club started 72 years ago and we would like to continue this. This month we also celebrate our 20th market anniversary. On the 11th of July it will be a big party at our first market after the Corona Virus so come and celebrate this special occasion with us. We look forward to seeing you all in good health.

Speaking of celebrations, Happy Birthday to everyone who has turned another year older in the last month. Congratulations to all who have celebrated a wedding or birth of a new baby. And of course also for all those who have passed their final exam (in the Netherlands). It was a special final exam this year, but many flags with school bags are hanging outside again.

We also stand with all those who have lost a loved one this month. We wish you a lot of strength in this difficult time.

Tot ziens, see you soon, ka kite anō,

Colette Nicholson